Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Spis treści

Wstęp. 2

Opis potencjału i dotychczasowej działalności 5

Cel i metodyka badania. 10

Potrzeby, oczekiwania i bariery – nauczyciele. 13

Potrzeby, oczekiwania i bariery – uczniowie. 16

Potrzeby, oczekiwania i bariery – szkoła. 23

Wizja i misja szkoły. 33

 Wstęp

Indywidualna diagnoza dla Technikum nr 2 w Zespole Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej powstała w celu zaplanowania działań zmierzających do dalszego rozwoju placówki w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027. Dokument został opracowany w oparciu o Wytyczne dotyczące realizacji projektów w obszarze edukacji z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 oraz Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030.  

Dokument zawiera, między innymi, misję i wizję szkoły, diagnozę sytuacji, w tym potrzeby, oczekiwania oraz bariery na jakie napotykają uczniowie i pracownicy (nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz kadra wspierająca proces kształcenia zawodowego), a także planowane działania mające na celu poprawę istniejącej sytuacji. Diagnoza powstała na podstawie analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz wybranych lokalnych pracodawców, dokumentacji szkolnej, w tym inwentaryzacji sprzętów i wyposażenia dydaktycznego, a także wniosków z nadzoru pedagogicznego.

Głównym celem dokumentu jest dostosowanie się do wytycznych określających warunki i procedury realizacji projektów w obszarze edukacji w ramach EFS+ na lata 2021-2027, które służą zapewnieniu niezbędnej koordynacji działań podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zastosowanie ww. wytycznych ma zapewnić zgodność działań podejmowanych w ramach Celu Szczegółowego (CS) lit. e, CS lit. f z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze edukacji, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym oraz komplementarność interwencji EFS i EFRR, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem interwencji EFS+ w ramach CS lit. e jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz powiązania ich z rynkiem pracy. Natomiast celem interwencji EFS+ w ramach CS lit. f jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji.

Niniejszy dokument odnosi się do projektów realizowanych dla Priorytetu FESW.08 Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie FESW.08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego – Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Niniejszy dokument jest zgodny ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2023 ponieważ w jego treści poruszane są następujące tematy:

Temat 1. Upowszechnianie istniejących oraz opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań diagnozujących predyspozycje i umiejętności dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

Temat 2. Upowszechnianie istniejących oraz opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz zawodowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

Temat 4. Wspieranie kadr zarządzających w edukacji formalnej w tworzeniu warunków dla rozwoju umiejętności;

Temat 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych kadr uczących w edukacji formalnej;

Temat 17. Rozwijanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja efektywnego doradztwa zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

Temat 18. Przygotowanie i doskonalenie kadr dla doradztwa zawodowego;

Temat 21. Rozwijanie jakościowe i ilościowe praktyk i staży krajowych i zagranicznych dla osób uczących się w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej;

Temat 24. Integracja edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego.

Niniejszy dokument wpisuje się także we wsparcie możliwe do uzyskania w ramach Regionalnego Programu, w szczególności:

b) bezpośrednie wsparcie szkół lub placówek oświaty, ich uczniów lub kadry, obejmujące, między innymi:

i) rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w rozumieniu zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189
z 04.06.2018, str. 1), a także uzdolnień i zainteresowań uczniów, w tym poza edukacją formalną;

ii) wsparcie cyfryzacji danej szkoły lub placówki w zakresie organizacyjnym lub procesowym lub w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów lub kadry;

iii) wsparcie dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wyjściem z systemu edukacji;

iv) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich oraz z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, przy zapewnieniu braku stygmatyzacji (np. wsparcie powinno być kierowane do oddziałów klasowych lub szkół, a nie pojedynczych uczniów);

c) wsparcie ogólnodostępnych szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu skuteczności edukacji włączającej;

d) wsparcie jakości kształcenia zawodowego, w tym szkolnictwa branżowego, rozwijanie współpracy szkół i placówek z pracodawcami i szkołami wyższymi oraz upowszechnianie nauczania w miejscu pracy poprzez realizację staży zawodowych, które są realizowane
z zachowaniem najwyższych standardów jakości, na zasadach określonych w tej ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie;

e) wsparcie dostępu do doradztwa zawodowego oraz jego jakości, które jest wolne
od stereotypów płciowych w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także wspiera przełamywanie tych stereotypów.

Niniejszy dokument wpisuje się w następujące zakresy wsparcia przewidziane do realizacji
z udziałem Regionalnego Programu:

1) organizacja staży uczniowskich (dla techników i szkół branżowych I stopnia) z zachowaniem najwyższych standardów jakości w celu uzyskania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie;

3) wsparcie uczniów szkół branżowych m. in. poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, działania dwujęzyczne, edukację ekologiczną, zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych, zajęcia psychologicznopedagogiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie edukacji włączającej (upowszechnianie modelu np. przestrzeń dostępnej szkoły lub wspieranie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego);

4) podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej/doradców zawodowych m.in: w zakresie zapobiegania przemocy, wsparcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

Dokument został sporządzony przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku Kamiennej, przedstawiona na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 10 marca 2023 roku, a następnie zatwierdzona przez organ prowadzący, tj. Powiat Skarżyski.

Opis potencjału i dotychczasowej działalności   

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
to placówka z 95-letnią tradycją. Historia szkoły rozpoczyna się w 1927 roku. Szkoła zmieniła budynek, nazwy, kierunki kształcenia, ale zachowała swoją tradycję. W obecnym budynku szkoła mieści się od 1972 roku.

Placówka dba o dobrą jakość pracy. Posiada następujące certyfikaty:

 • Certyfikat „Szkoła Przyjazna Uczniom”
 • Certyfikat „Super Szkoły”
 • Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”
 • Certyfikat „Akademii Bezpieczeństwa”
 • Certyfikat „Złotej Szkoły NBP”
 • Certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia”

Pracownicy nastawieni są na ciągłe podnoszenie efektów kształcenia oraz wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi. Szkoła spełnia oczekiwania uczniów oraz ich rodziców oraz stara się nadążać za tempem przemian współczesnego świata. Dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych (dawniej Ponadgimnazjalnych) miesięcznika Perspektywy, w którym szkoła od lat niezmiennie znajduje się w grupie 25 najlepszych techników w województwie świętokrzyskim i zajmuje zaszczytne I miejsce w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim.

Dostosowując ofertę do wymogów rynku pracy oraz zainteresowań młodzieży, szkoła prowadzi nabór do Technikum nr 2 w następujących kierunkach:

 • technik reklamy
 • technik informatyk
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik hotelarstwa
 • technik handlowiec
 • technik spedytor.

Ponadto szkoła może kształcić w:

 • Szkole Branżowej I stopnia Nr 2 w zawodach:
  • sprzedawca
  • piekarz
  • kucharz
 • III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • Szkole Policealnej w następujących zawodach:
  • technik bhp
  • technik administracji

oraz prowadzić kursy kwalifikacyjne w następujących zawodach:

 • technik rachunkowości
 • technik bhp
 • technik administracji
 • technik informatyk
 • florysta
 • technik organizacji reklamy
 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik handlowiec
  • technik spedytor.

Należy przy tym zaznaczyć, że obecnie jedyną aktywnie działającą szkołą w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych jest Technikum nr 2, nabór do pozostałych szkół został zawieszony ze względu na możliwości kadrowe i lokalowe placówki.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Stara się każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i we własnym tempie. Szkoła jest od lat Szkołą Olimpijską, uczniowie każdego roku startują w eliminacjach konkursów i olimpiad przedmiotowych, głownie związanych z kształceniem zawodowym, w tym: Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Logistyczno-Spedycyjnej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich, Olimpiadzie Umiejętności Hotelarskich, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Statystycznej, olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, konkursie „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”, konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”  i wielu innych.

 W roku szkolnym 2018/19 szkoła została objęta patronatem naukowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, zaś w styczniu 2023 r. w wyniku podpisania odrębnej umowy klasy o profilu kształcenia technik informatyk stały się klasami patronackimi Politechniki Świętokrzyskiej. Zespół Szkół Ekonomicznych od lat współpracuje również ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych (dawniej Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych) im. profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach realizując wspólne projekty w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. W ramach tych projektów uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje odbywając staże u pracodawców i uczestnicząc w kursach mających na celu wdrażanie kwalifikacji rynkowych zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, np. Projektowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, Projektowanie grafiki komputerowej i inne. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła nawiązała współpracę z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie, w ramach której uczniowie i absolwenci kierunków ekonomicznych mogą bezpłatnie przystępować do egzaminu państwowego na certyfikowanego księgowego. Po zdaniu egzaminu wpisywani są do Ewidencji Księgowych Polskich. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nawiązała współpracę z Wirtualną Akademią Trans Edu w Warszawie, w wyniku której została ośrodkiem partnerskim Akademii w zakresie organizowania egzaminów umożliwiających zdobywanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w branży spedycyjnej w 4 różnych obszarach.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika od 17 lat bardzo aktywnie pozyskuje środki z Unii Europejskiej, dbając o rozwój kluczowych kompetencji uczniów i wysoki poziom kształcenia zawodowego, w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2006 r. szkoła jest beneficjentem programu Erasmus+ (dawniej Leonardo da Vinci) i corocznie realizuje projekty zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry. W 2021 r. uzyskaliśmy akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry na lata 2021 – 2027 gwarantującą dofinansowanie projektów praktyk zagranicznych w ww. okresie.

Dzięki funduszom europejskim szkoła oferuje cały szereg projektów mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów. Dzięki środkom unijnym jest w stanie zaproponować uczniom dodatkowe zajęcia zawodowe (np. kurs grafiki komputerowej, kurs systemy mobilne w biznesie, kurs obsługi programów spedycyjnych, kurs barmański, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i inne), wyjazdy edukacyjne do firm i hoteli, płatne staże dla uczniów, praktyki zagraniczne w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Dzięki unijnym dotacjom stale wzbogaca również bazę dydaktyczną szkoły na kształcenie zawodowe, przede wszystkim praktyki zagraniczne, pozyskano dotychczas z UE od 2006 r. ponad
2 000 000,00 Euro.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika to szkoła chcąca prowadzić kształcenie w sposób nowoczesny i innowacyjny, kadra pedagogiczna w codziennej pracy wykorzystuje dostępne technologie informacyjne i komunikacyjne. Systematycznie organizujemy wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne, wizyty studyjne, między innymi, dla uczniów klas technik hotelarstwa do kieleckich hoteli: Kongresowy ***, Qubus****, Best Western Hotel**** , Binkowski **** i targi zawodoznawcze, np. Targi Druku 3D w Kielcach dla uczniów klas technik reklamy i technik informatyk oraz Lotniskowe Targi Zawodoznawcze organizowane przez Port Lotniczy Balice w Krakowie i Międzynarodowe Targi Spedycji i Logistyki
w Nadarzynie dla klas o profilu technik spedytor. W szkole realizowane są liczne innowacje; w roku szkolnym 2022/2023 są to: innowacja ekologiczna “Las bez tajemnic” we współpracy z Nadleśnictwem Skarżysko-Kamienna, innowacja z zakresu reklamy “Fotografia i marketing sportu z Koroną Kielce” we współpracy z klubem sportowym Korona Kielce, z zakresu hotelarstwa “Bistro Ekonomik – wzorowy hotelarz”, z zakresu ekonomii i rachunkowości, działalności rynku finansowego i kapitałowego “Doradca do spraw finansów osobistych”, z zakresu spedycji “Spedytor na miarę XXI wieku” oraz z zakresu informatyki “Praktyka drogą do zawodu informatyka”. W ramach podnoszenia jakości pracy szkoły i w trosce o wspieranie edukacji matematycznej przystąpiliśmy w roku szkolnym 2021/2022 do programu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty “Matematyka bez poprawki”, a dzięki współpracy z Fundacją mBanku młodzież szkolna mogła skorzystać z dodatkowych zajęć organizowanych w ramach projektów “Matematyka jest wokół nas” i “Zabawy z matematyką”.

Szkoła dba o rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań uczniów, systematyczną działalność prowadzą liczne kluby uczniowskie i koła zainteresowań, np. Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło TPD, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolny Klub Czytelniczy „Zaczytany Ekonomik”, Szkolne Koło Historyczne, Szkolny Klub Europejski, Koło Młodego Ekonomisty, Koło Młodego Informatyka, Koło Młodego Grafika, Koło Młodego Hotelarza „Bistro Ekonomik”, Koło Młodego Spedytora. W tradycję szkoły wpisana jest organizacja wielu konkursów i warsztatów kierowanych zarówno do uczniów ZSE, jak i uczniów szkół podstawowych powiatu skarżyskiego, np. Nieziemskiego Festiwalu Piosenki Magicznej, Konkursu Informatycznego, Konkursu Fotograficznego, Konkursu Przedsiębiorczości Ekonomika, Warsztatów Przedsiębiorczości Ekonomika. Umożliwiamy uczniom uczestnictwo w różnego rodzaju szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych oraz ogólnopolskich konkursach – przedmiotowych, plastycznych, artystycznych oraz zawodach sportowych, w których odnoszą liczne sukcesy. W roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 zorganizowaliśmy dla grupy najlepszych uczniów dwie trzydniowe wycieczki (Kraków-Zakopane i Lublin-Puławy- Nałęczów) korzystając z dofinansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki “Poznaj Polskę”.

Szkoła dba o możliwie wszechstronny rozwój potencjału uczniów, niezależnie od ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. W codziennym działaniu staramy się popularyzować ideę edukacji włączającej wśród całej społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym, jak również realizować ją w praktyce szkolnej. W trosce o upowszechnianie idei inkluzyjności oraz dla podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w tym zakresie przystąpiliśmy w 2021 r. do projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zespół Szkół Ekonomicznych krzewi ideę samorządności, wspiera postawy obywatelskie i patriotyczne: prężnie działa Samorząd Uczniowski, a przedstawiciele szkoły działają w Młodzieżowej Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej. Młodzież regularnie uczestniczy w wydarzeniach promujących postawy patriotyczne, między innymi, w uroczystościach szkolnych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja, powiatowych i miejskich uroczystościach z okazji wymienionych świąt oraz Rocznicy Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku.

W placówce nie zapominamy także o znaczeniu tradycji w podnoszeniu rangi szkoły w środowisku lokalnym. Co 5 lat organizowane są uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów szkoły. W dniu 6 grudnia 2022 r. świętowaliśmy Jubileusz 95-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Dbamy o organizację uroczystości kształtujących poczucie przynależności do szkolnej społeczności: coroczne uroczystości obchodów Dnia Patrona Szkoły, Ślubowanie Klas Pierwszych, Dzień Pierwszaka, Szkolny Rajd Ekonomika.

Cel i metodyka badania   

Głównym celem badania było zidentyfikowanie potrzeb edukacyjnych i oczekiwań uczniów klas 1, 2 i 3 w roku szkolnym 2022/2023 na kierunkach technik: hotelarstwa, rachunkowości, ekonomista, spedytor, informatyk i reklamy oraz potrzeb i oczekiwań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadr wspierających proces kształcenia zawodowego, a także barier, na które napotykają ww. grupy.

Przy opracowywaniu dokumentu posłużono się następującymi technikami badawczymi:

 • analiza wewnętrznych dokumentów i informacji
 • analiza odpowiedzi zamkniętych i otwartych uzyskanych w badaniu ankietowym
 • pogłębiony wywiad indywidualny
 • zogniskowany wywiad grupowy
 • autoewaluacja w zakresie wyposażenia i kompetencji cyfrowych poprzez narzędzie SELFIE.

W powyższe badania zaangażowali się także rodzice młodzieży szkolnej, którzy w trakcie grupowych i/lub indywidualnych konsultacji wielokrotnie podkreślali potrzebę dostosowania umiejętności swoich dzieci do obecnych potrzeb pracodawców na lokalnych rynku pracy.

Celem dokumentu jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz oczekiwań pod tym względem uczniów, kadry dydaktycznej, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz samej szkoły jako placówki edukacyjnej. Diagnoza służy optymalnemu zaplanowaniu działań w przyszłych projektach edukacyjnych szkoły w odniesieniu do posiadanych zasobów, zdefiniowanych problemów grupy docelowej oraz wskazanych zajęć o charakterze dodatkowym. Proces profesjonalizacji pracy z uczniem wymaga indywidualnego podejścia do każdego ucznia, w tym do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju.

Celem szkoły jest rozwinięcie u uczniów kompetencji zawodowych ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnianiem kluczowych branż regionu oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u nauczycieli przedmiotów zawodowych. Szkoła kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się, planowanie własnej kariery zawodowej, wzrost postaw przedsiębiorczych.

Placówka będzie podnosić atrakcyjność i jakość swojej oferty edukacyjnej poprzez realizowanie zajęć pozalekcyjnych, oferowanie dodatkowych kursów i szkoleń dla swoich uczniów, a także umożliwienie im odbycia staży uczniowskich u pracodawców. Działania te sprawią, iż zmniejszy się dysproporcja w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia. Uczniowie z terenów wiejskich zdobędą dodatkowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe dzięki czemu większy się ich atrakcyjność zawodowa na rynku pracy.

Działania objęte programem rozwojowym przewidują między innymi:

a) Doradztwo zawodowe i personalne obejmujące spotkania z doradcą zawodowym w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej oraz dalszych etapów edukacji.

b) Pomoc uczniom w tworzeniu własnego warsztatu pracy intelektualnej oraz pełnego
i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

c) Dodatkowe zajęcia z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych.

d) Dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych oraz maturalnych.

e) Dodatkowe zajęcia z rozwijające umiejętności podstawowe i przekrojowe niezbędne na rynku pracy.

f) Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla uczniów w zakresie tematyki związanej
z nauczanym zawodem

g) Współpraca szkoły z pracodawcami lokalnymi i regionalnymi służąca podniesieniu kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie przez uczniów praktyk i staży uczniowskich obejmujących praktyczną naukę zawodu.

h) Realizacja dualnego kształcenia.

i) Warsztaty, wykłady, seminaria oraz konferencje organizowane we współpracy z wyższymi uczelniami, m.in. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

j) Wizyty studyjne w firmach, których profil działania odpowiada kierunkom kształcenia oraz na targach branżowych.

k) Doposażenie pracowni praktycznej nauki przedmiotów w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz na poszczególnych kierunkach kształcenia.

l) Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące oraz studia podyplomowe dla nauczycieli i kadry wspierającej proces kształcenia zawodowego, w tym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego.

Odpowiedzią na oczekiwania uczniów i nauczycieli będzie opracowanie projektu oraz pozyskanie funduszy na zapewnienie szerokiego wsparcia w uzyskiwaniu dodatkowych kompetencji oraz w celu efektywnego wspierania rozwoju umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych. Powyższe dziania zostaną uzupełnione o zakup niezbędnych czy brakujących pomocy dydaktycznych. W wyniku tego uczniowie i nauczyciele zdobędą i/lub uzupełnią kompetencje, które ułatwią wejść na rynek pracy oraz pozwolą efektywniej nauczać w szkole branżowej.

W tworzeniu niniejszego dokumentu uczestniczyło 22 (19K/3M) nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w Technikum nr 2 w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2 przedstawicieli kadry wspierającej proces kształcenia zawodowego w szkole, tj. psycholog i pedagog (2K/0M) = α = 0,85 (wielkość populacji obliczona zgodnie z kalkulatorem obliczającym minimalną wymaganą - liczbę osób w próbie), w podziale na kierunki technik informatyk – 6 osób (4K/2M), technik reklamy – 4 osoby (3K/1M), technik ekonomista i rachunkowości – 5 osób (5K/0M), technik hotelarstwa – 3 (3K/0M), technik spedytor – 2 osoby (2K/0M), a także 197 (94K/103M) uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich α = 0,95 (wielkość populacji obliczona zgodnie
z kalkulatorem obliczającym minimalną wymaganą - liczbę osób w próbie) na kierunkach: technik informatyk – 64 osób (3K/61M), technik reklamy – 39 osoby (28K/11M), technik ekonomista – 28 osób ((22K/5M), technik rachunkowości – 7 osób (5K/2M), technik hotelarstwa – 33 osoby (30K/3M), technik spedytor – 27 osób (21K/6M). W badaniach wzięło udział także 15 przedstawicieli lokalnych pracodawców współpracujących z Technikum nr 2 przy organizacji i realizacji praktyk zawodowych dla uczniów wynikających z programu nauczania na danym kierunku, czyli po 3 przedstawicieli każdej z branż odpowiadającej danemu kierunkowi (branża reklamowa: promocja i marketing, zarządzanie i organizacja imprez, działalność okołobranżowa; branża IT: tworzenie oprogramowania, usługi informatyczne i w zakresie przetwarzania danych; branża finansowa: usługi finansowe, doradztwo podatkowe, usługi rachunkowe; branża spedytorska: nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, dystrybucja płodów rolnych i żywności, transport i logistyka; branża hotelarsko-gastronomiczna: noclegi zbiorowe, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja czasu wolnego).  

Techniki badawcze zrealizowane w ramach badania to: formularz ankiety z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dla uczniów, pogłębiony wywiad indywidualny z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz przedstawicielami kadr wspierających kształcenie zawodowe w szkole, a także zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami lokalnych pracodawców. Taki dobór technik umożliwił ocenę potrzeb, oczekiwań i barier, na które napotykają uczniowie pobierający naukę w Technikum nr 2 oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczących na analizowanych kierunkach kształcenia, uwzględniając m.in. potrzeby uczniów w zakresie ich lepszego przygotowania do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji oraz potrzeby Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w zakresie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Potrzeby, oczekiwania i bariery – nauczyciele    

Rozpoznanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej – analiza mocnych i słabych stron placówki (analiza SWOT) w zakresie: rozwoju nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, wynikające z planu rozwoju szkoły:

Mocne strony

Słabe strony

1.      dobrze przygotowana kadra pedagogiczna

2.      stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli

3.      stosowanie nowoczesnych metod kształcenia

4.      doświadczenie w przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych

5.      świadomość konieczności modernizacji
i gotowość do wprowadzania innowacji w edukacji

6.      obserwacja i wykorzystanie tendencji rozwojowych do dostosowywania programów nauczania

7.      wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami - dostosowywania programów nauczania do potrzeb rynku pracy

8.      wdrażanie innowacji pedagogicznych.

 

1.      brak pozytywnego nastawienia niektórych nauczycieli do dużych
i innowacyjnych zmian

2.      stale wzrastająca średnia wieku zatrudnionych nauczycieli, trudności
z pozyskiwaniem do zawodu młodych nauczycieli

3.      mało efektywny przepływ informacji
na temat nowoczesnych technik nauczania pomiędzy zespołami przedmiotowymi.

 

Szanse

Zagrożenia

1.      dobre wykorzystanie wiedzy posiadanej przez nauczycieli

2.      poprawa jakości funkcjonowania szkoły

3.      uatrakcyjnienie procesu kształcenia

4.      podnoszenie jakości własnej pracy
i doskonalenie praktyki dydaktycznej

5.      polepszenie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych

6.      rozwijanie umiejętności nauczycieli niezbędnych w społeczeństwie wiedzy
i technologii

7.      pozyskiwanie kadry kształcącej na nowych kierunkach kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

1.      częste wprowadzanie zmian w przepisach
i wymaganiach dotyczących danego zawodu

2.      słabsze od zakładanych wyniki nauczania

3.      pogarszająca się sytuacja finansowa
w oświacie.

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika zatrudnionych jest 55 nauczycieli (43K/12M). Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie kierunkowe, wielu pedagogów ma kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, a kilkunastu nawet trzech
i więcej przedmiotów.

Status nauczyciela:

 • 47 (37K/10M) ze stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego
 • 1 (1K/0M) ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego
 • 7 (5K/2M) ze stopniem awansu dawniej nauczyciela kontraktowego, obecnie o statusie nauczyciela początkującego.

Spośród 55 nauczycieli, 23 osoby (19K/4M) posiadają uprawnienia do prowadzenia przedmiotów zawodowych w podziale na kierunki:

 • technik informatyk – 8 (5K/3M)
 • technik reklamy – 4 (4K/1M)
 • technik ekonomista/technik rachunkowości – 6 (6K/0M)
 • technik hotelarstwa – 3 (3K/0M)
 • technik spedytor – 2 (2K/0M)

Proces kształcenia zawodowego wspiera kadra składająca się z psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego (3K/0M).

Nasi pedagodzy biorą udział we wszelkich formach dokształcania: studiach podyplomowych, kursach itp. Są znakomitymi specjalistami w swoich dziedzinach. Prawie wszyscy nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych bądź zawodowych.

Ponadto szkoła stara się doskonalić zawodowo nauczycieli uwzględniając zmiany programowe w szkolnictwie. Mimo fachowości kadry pedagogicznej, w obliczu zmian zachodzących w zakresie szkolnictwa branżowego i wobec coraz większej liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną: z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazane zostały przez osoby biorące udział w badaniach następujące obszary kierunków kształcenia:

 1. Studia i szkolenia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadr wspierających kształcenie zawodowe:
 • edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • spektrum autyzmu i Zespół Aspergera
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – poziom podstawowy
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
 • Zastępowanie agresji (original ART – Aggression Replacement Training)
 1. Kursy dokształcające i szkolenia:
 • wykorzystywanie platformy e-learningowej, metod i technik kształcenia na odległość
 • posługiwanie się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w edukacji
 • kursy związane z wdrażaniem kwalifikacji rynkowych zgodnie z Ustawą
  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, np. Programowanie i obsługiwanie druku 3D, Tworzenie witryn internetowych, Projektowanie grafiki komputerowej, Programowanie obiektowe w wybranym języku programistycznym, np. JAVA, Planowanie, tworzenie
  i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 • kursy poszerzające kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych, dzięki którym będzie można wdrożyć ciekawe innowacje pedagogiczne, np. programowanie w środowiskach służących do tworzenia gier komputerowych 3D (przykładowa innowacja pedagogiczna: gaming i tworzenie gier komputerowych)
 • szkolenia branżowe u pracodawców dla nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
 • kursy przygotowujące nauczycieli/doradców zawodowych do profesjonalnego doradztwa z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych
 • warsztaty, spotkania, pogadanki, etc. antydyskryminacyjne będące okazją do zdobycia
  i poszerzenia wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń i mechanizmów dyskryminacji
  w szkole i w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz przedstawiciele kadr wspierających proces kształcenia zawodowego w szkole ze względu na niezbyt wysokie wynagrodzenia w oświacie i wysokie koszty życia (spowodowane sytuacją ekonomiczną w Polsce – inflacja), oczekują wsparcia finansowego ze strony szkoły w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych na poziomie 100% odpłatności, ewentualnie przy symbolicznym zaangażowaniu finansowym z własnej strony.   

Najczęściej wymienianą wśród osób biorących udział w badaniu barierą utrudniającą uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego był problem godzenia obowiązków zawodowych i domowych, przede wszystkim przy zwiększonej liczbie godzin zaangażowania zawodowego (m.in. ze względu na tzw. „podwójny rocznik”). Toteż, w trakcie badania sugerowano możliwość wyboru formy doskonalenia zawodowego, nie tylko stacjonarnej, ale także hybrydowej lub zdalnej.

Potrzeby, oczekiwania i bariery – uczniowie

Rozpoznanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej – analiza mocnych i słabych stron placówki w zakresie: lepszego przygotowania uczniów i słuchaczy do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Mocne strony

Słabe strony

1.      wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych:

-        Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych – technika;

Szkoła znajduje się wśród 25 najlepszych techników w województwie i zajmuje I miejsce
w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim

2.      pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na praktyki zagraniczne uczniów, realizację kursów i zajęć dodatkowych dla uczniów oraz na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych – ponad 2 000 000,00 Euro od 2006 r.

3.      szeroka oferta zawodów, aktualizowana
i dostosowywana do potrzeb, możliwości uczniów, wynikająca z oczekiwań środowiska szkoły i lokalnego rynku pracy

4.      uczestnictwo uczniów w zewnętrznych olimpiadach, konkursach związanych z zawodem - jesteśmy Szkołą Olimpijską

5.      placówka posiada "Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości" i promuje działania związane z przedsiębiorczością

6.      szkoła wprowadza innowacyjne treści nauczania i uczy nowych technologii

7.      współpraca z instytucjami w zakresie kształcenia zawodowego uczniów (CKZ, lokalni pracodawcy)

8.      zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów

9.      współpraca z wyższymi uczelniami
w zakresie kształcenia zawodowego – podpisanie umów o objęciem szkoły patronatem naukowym z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i
Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, klasy patronackie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

10.  duży potencjał rozwojowy szkoły.

 

1.      niewystarczające zdobywanie i podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy przez uczniów

2.      małe wsparcie uczniów w ramach systemu doradztwa zawodowego

3.      brak kursów rozwijających zainteresowania zawodowe
i pozazawodowe uczniów

4.      niewystarczające treści w szkolnych programach dotyczące poruszania się uczniów na rynku pracy

5.      relatywnie niska frekwencja uczniów

6.      niewystarczająca sieć połączeń komunikacyjnych ze szkołą z sąsiednimi miejscowościami (większość uczniów dojeżdża z terenu powiatu)

7.      brak wytrwałości u uczniów w korzystaniu z oferty zajęć pozalekcyjnych, częściowo wynikająca
z problemów z dojazdem do szkoły

8.      wysokie bezrobocie w powiecie skarżyskim

9.      niski poziom wiary we własne umiejętności, brak przekonania o własnej wartości wśród uczniów

10.  coraz powszechniej występujące stany depresyjne, lękowe, obniżenia nastroju, fobie szkolne

11.  brak zajęć, dyskusji, podejmowania tematów o charakterze antydyskryminacyjnym

12.  zbyt mała liczba godzin praktycznej nauki zawodu u lokalnych pracodawców (niewystarczająca liczba godzin praktyk zawodowych wynikających z treści programu na danym kierunku kształcenia. 

Szanse

Zagrożenia

1.      umożliwienie uczniom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych na rynku pracy

2.      większe szanse na znalezienie zatrudnienia przez absolwentów, nie tylko w powiecie, ale na terenie całego regionu

3.      dobra współpraca szkoły z organem prowadzącym, pracodawcami, wyższymi uczelniami w regionie

4.      poszerzenie oferty zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy wśród uczniów

5.      wykorzystywanie lokalnych przedsiębiorców w celu uatrakcyjnienia nauczania zawodowego

6.      rozwijanie profesjonalnego systemu szkolnictwa zawodowego

7.      rozwój świadomości i otwartości wśród młodych ludzi

8.      nauczanie języków obcych ukierunkowane na potrzeby lokalnego rynku pracy

9.      promocja placówki w środowisku lokalnym jako szkoły dającej szansę zdobycia kwalifikacji zawodowych zwiększających możliwości zatrudnienia i/lub znalezienia ambitnej i dobrze płatnej pracy

10.  upowszechnianie kształcenia na odległość (wyrównywanie szans edukacyjnych)

11.  praktyczna realizacja idei edukacji włączającej

12.  realizacja wielu różnorodnych innowacji i projektów edukacyjnych.

1.      obawa absolwentów szkół podstawowych przed wybieraniem technikum

2.      duża konkurencja na rynku edukacyjnym szkół ponadpodstawowych związana ze zbliżającym się niżem demograficznym

3.      deficytowa liczba miejsc w zakładach pracy do realizacji staży i praktyk zawodowych

4.      słabo rozwinięty lokalny rynek pracy.

 

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych (jedynej szkole Zespołu, do której został przeprowadzony nabór) pobiera 637 uczniów (348M/289K; zakres wiekowy: 14-20 lat) w 26 oddziałach, z których 22 to oddziały jedno-, a 4 to oddziały dwuzawodowe.  W klasach pierwszych uczy się 81 dziewcząt i 83 chłopców, w klasach drugich 44 dziewczęta i 58 chłopców, w klasach trzecich 66 dziewcząt i 69 chłopców, w klasach czwartych na podbudowie gimnazjum 44 dziewczęta i 62 chłopców, a w klasach czwartych na podbudowie szkoły podstawowej 54 dziewczęta i 76 chłopców. Podział uczniów na poszczególne kierunki kształcenia wygląda następująco:

 • technik informatyk – 222 uczniów (9K/213M)
 • technik ekonomista – 100 uczniów (77K/23M)
 • technik hotelarstwa – 103 uczniów (97K/6M)
 • technik reklamy – 112 uczniów (84K/28M)
 • technik spedytor – 88 uczniów (13K/75M)
 • technik rachunkowości – 12 uczniów (9K/3M).

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 średnia ocen dla klas rocznikowych kształtowała się następująco:

 • klasy pierwsze – 3,52
 • klasy drugie – 3,59
 • klasy trzecie – 3,67
 • klasy czwarte na podbudowie gimnazjum – 3,89
 • klasy czwarte na podbudowie szkoły podstawowej – 3,74.

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2023 dla poszczególnych kierunków prezentowały się następująco:

 • 03 dla zawodu technik informatyk:

Do egzaminu przystąpiło 41 osób, egzamin zdało 20 osób, tj. 48,8% (woj. świętokrzyskie 63%)

 • 05 dla zawodu technik ekonomista:

Do egzaminu przystąpiło 20 osób, egzamin zdało 19 osób, tj. 95% (woj. świętokrzyskie 90%)

 • 08 dla zawodu technik reklamy:

Do egzaminu przystąpiło 17 osób, egzamin zdało 17 osób, tj. 100% (woj. świętokrzyskie 91%)

 • 06 dla zawodu technik hotelarstwa:

Do egzaminu przystąpiło 13 osób, egzamin zdało 11 osób, tj. 84,6% (woj. świętokrzyskie 78%)

 • 05 dla zawodu technik spedytor:

Do egzaminu przystąpiło 15 osób, egzamin zdało 15 osób, tj. 100% (woj. świętokrzyskie 82%)

Szkoła organizuje we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku- Kamiennej obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 2 tygodni w klasie drugiej oraz 3 tygodni w klasie trzeciej i czwartej, co łącznie stanowi 8 tygodni (280 godzin) praktyk przewidzianych w Szkolnym Planie Nauczania. Uczniowie kierowani są na praktyki zawodowe do firm i instytucji zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie Skarżyska-Kamiennej brak jest – z nielicznymi wyjątkami – dużych i renomowanych firm z branży informatycznej, spedycyjnej czy reklamy, w których uczniowie mieliby szansę skonfrontowania swoich umiejętności i oczekiwań z codzienną rzeczywistością dużej korporacji. Ich doświadczenia koncentrują się zatem na pracy w niewielkich firmach, co może stanowić swoiste ograniczenie. Istotną potrzebą szkoły jest zatem fakt stałej współpracy z dużymi, renomowanymi firmami z region, które byłyby zainteresowane organizowaniem staży dla uczniów, podczas których mieliby oni szansę rozwijania wiedzy, podnoszenia kompetencji – zwłaszcza praktycznych w wybranym zawodzie oraz, co być może najistotniejsze, zapoznania się ze środowiskiem pracy, w którym znajdą się po zakończeniu edukacji. Równie ważne jest umożliwienie młodzieży szerszego niż obecnie realizowane przez szkołę systematycznego zapoznawania się z nowinkami zawodowymi na rynku poprzez uczestnictwo w targach branżowych, jak również zdobywanie dodatkowych kwalifikacji dzięki uczestnictwu w dodatkowych kursach, które przyczynią się do podniesienia konkurencyjności uczennic i uczniów na rynku pracy, a poprzez to podniosą wzrost konkurencyjności gospodarki w regionie.

Ponad połowa uczniów szkoły to uczniowie zamieszkali poza granicami Skarżyska- Kamiennej, często także poza granicami powiatu skarżyskiego. Duża część z nich pochodziz rodzin o co najwyżej średnim bądź wręcz niskim statusie materialnym, co często uniemożliwia im rozwój talentów, pasji i zainteresowań w formie zajęć dodatkowych realizowanych poza szkołą. Wielu uczniów zmuszonych jest do podejmowania pracy w czasie ferii i wakacji, część z nich pracuje także w trakcie roku szkolnego. To dodatkowe obciążenie nie wpływa korzystnie na osiągnięcia edukacyjne uczniów tej grupy, często pomimo ich wysokiego potencjału. Wielu uczniów posiada opinie (w roku szkolnym 2022/2023 jest to 98 osób) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (7 osób) wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. W szkole naukę pobiera troje uczniów z Ukrainy o statusie uchodźców oraz jeden uczeń pochodzenia polskiego, który edukację na poziomie szkoły podstawowej realizował poza granicami Polski. Z drugiej strony w każdym oddziale kształcimy liczne grupy uczniów zdolnych, a nawet szczególnie uzdolnionych. Po długotrwałym okresie izolacji wywołanym pandemią młodzież wymaga dodatkowo działań reintegracyjnych, u wielu spośród nich obserwujemy okresy obniżonego nastroju, stany depresyjne, problemy z samoakceptacją, zaburzenia odżywiania, lęki i fobie szkolne, w kilku przypadkach także problem z określeniem własnej tożsamości płciowej.

W trosce o wszechstronny rozwój młodzieży i zapewnienie jej dobrostanu psychicznego, w dbałości o utrzymanie wysokiego poziomu edukacji – w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych – aby zapewnić uczniom uzyskanie jak najlepszych wyników na egzaminach zewnętrznych: egzaminie maturalnym oraz egzaminach zawodowych dostrzegamy potrzebę wdrażania wielopłaszczyznowych działań, związanych m.in. z:

 • organizacją staży uczniowskich u lokalnych pracodawców w celu uzyskania umiejętności praktycznych niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy w wybranym zawodzie, zapoznania ze środowiskiem pracy, w którym znajdą się po zakończeniu edukacji
 • organizacją indywidualnych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego związanych
  z badaniem predyspozycji i preferencji związanych z planowaniem dalszej ścieżki edukacyjnej lub kariery zawodowej, wielu z nich bowiem ma niesprecyzowane plany związane z dalszą ścieżką edukacyjno-zawodową, a profesjonalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych niewątpliwie pomogłyby im w podjęciu decyzji
 • organizacją dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia zawodowe
 • realizacją inicjatyw antydyskryminacyjnych związanych z wyznawaną religią, narodowością, orientacją seksualną, tożsamością płciową, niepełnosprawnością
 • podnoszeniem kompetencji kadry pedagogicznej, w tym szkolnych doradców zawodowych w zakresie: profesjonalnego doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, zapobiegania przemocy szkolnej, krzewienia postaw tolerancji i zapobiegania jakimkolwiek przejawom dyskryminacji, popularyzacji
  i efektywnego wdrażania edukacji włączającej.

Z badań przeprowadzonych wśród ankietowanych uczniów wynika, że najbardziej oczekiwaną formą wsparcia jest organizacja staży uczniowskich u lokalnych, aczkolwiek renomowanych pracodawców w celu uzyskania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie (94% ankietowanych). Równie dużą popularnością cieszy się pomysł inicjowania przedsięwzięć antydyskryminacyjnych (86%). Wśród pozostałych działań proponowanych przez szkołę ankietowani wskazali także zasadność zorganizowania dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia zawodowe (76%) oraz indywidualnych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego związanych z badaniem predyspozycji i preferencji dotyczących planowania dalszej ścieżki edukacyjnej lub kariery zawodowej (66%).

Reasumując, zdiagnozowane wśród uczniów biorących udział w badaniu potrzeby to przede wszystkim:

 • lepsze przygotowanie do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie
  po ukończeniu szkoły
 • zwiększenie liczby kontaktów z pracodawcami/przedstawicielami lokalnych branż,
  w których zdobywają wykształcenie jeszcze w trakcie nauki (które mogłyby zaowocować w przyszłości szybszym znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie)
 • zwiększenie liczby pozaszkolnych form zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych
  i umiejętności oraz lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji zawodowych.

Wobec powyższego, uczniowie oczekują głównie:

 • zwiększenia wymiaru godzinowego zajęć u pracodawców (najczęściej w formie płatnych staży zawodowych)
 • nabywania nowych kompetencji zawodowych i umiejętności zgłaszanych przez lokalnych pracodawców przy użyciu nowocześnie wyposażonych pracowni szkolnych oraz
  w trakcie szkoleń lub warsztatów, a także
 • zwiększenia udziału profesjonalnych doradców zawodowych w procesie planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

W wypełnionych ankietach padały sugestie co do tematów, obszarów, specjalizacji, których mają dotyczyć dodatkowe, pozaszkolne formy zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez uczniów. Są to:

 • w przypadku uczniów na kierunku technik hotelarstwa najczęściej proponowano: kurs barmański, kurs baristyczny, szkolenie z organizacji imprez okolicznościowych oraz szkolenie dotyczące animacji czasu wolnego
 • w przypadku uczniów na kierunku technik ekonomista i technik rachunkowości najczęściej proponowano kurs z zakresu podstaw rachunkowości korporacyjnej
 • w przypadku uczniów na kierunku technik spedytor najczęściej proponowano: kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z egzaminem UDT oraz szkolenie z zakresu nowoczesnej gospodarki magazynowej
 • w przypadku uczniów na kierunku technik informatyk najczęściej proponowano: kurs programowania obiektowego w wybranym języku programistycznym oraz kurs tworzenia gry komputerowej 3D w wybranym środowisku gamingowym
 • w przypadku uczniów na kierunku technik reklamy najczęściej proponowano: kurs
  z zakresu filmowania i fotografowania dronami, kurs z zakresu filmowania i montażu filmów, kurs z podstaw fotografii produktowej oraz kurs obróbki cyfrowej obrazu.

Powyższe ma swoje odzwierciedlenie w odpowiedziach udzielonych przez przedstawicieli wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących w branżach, w których uczniowie biorący udział w badaniach zdobywają wykształcenie, zgodnie z którymi (najważniejsze wnioski
z przeprowadzonego badania) – TH – technik handlowiec; TEiR – technik ekonomista i technik reachunkowości; TS – technik spedytor; TI – technik informatyk; TR – technik reklamy:

 • 100% ankietowanych pracodawców odczuwa obecnie braki wykwalifikowanych specjalistów dla wszystkich powyższych zawodów na lokalnym rynku pracy
 • odpowiednio 66,6% (dla TH), 73,3% (TEiR), 86,6% (TS), 93,3% (TI) i 80,0% (TR) uważa, że absolwenci tych kierunków nie są odpowiednio przygotowani do pracy
  w branży
 • 93,3% badanych (TH) zgłosiło zapotrzebowanie na pracownika potrafiącego obsłużyć bar lub kawiarnię, chętnego do pracy w branży czasu wolnego (animacja, organizowanie chrzcin, komunii, wesel)
 • 86,6% badanych (TEiR) uważa, że znajomość podstaw rachunkowości korporacyjnej (której nie naucza się w szkole) jest niezbędna do pracy w dobrze prosperującym biurze rachunkowo-podatkowym
 • 80% badanych (TSL) chętnie widziałoby u absolwentów tego kierunku uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych oraz wymaga podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnej gospodarki magazynowej
 • 100% badanych (TI) wymagałoby od absolwentów kierunku minimalnej wiedzy na temat programowania obiektowego w popularnych językach, jak JAVA lub Python, ewentualnie C#
 • 93,3% badanych (TR) zgłosiło zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie programów Corel DRAW i Photoshop, również co drugi ankietowany pracodawca wskazał, że absolwent kierunku powinien znać się na produkcji zdjęć/filmów różnymi sprzętami (aparat, dron, itp.), obróbce zdjęć/montażu filmów, głównie do celów promocyjnych (kampanii reklamowych)
 • blisko 100% ankietowanych pracodawców dla wszystkich kierunków jest chętnych do podjęcia współpracy ze szkołą przy realizacji projektu.

Najważniejsze bariery utrudniające uczniom uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia kompetencji i umiejętności zawodowych to: duża odległość od miejsca zamieszkania do szkoły (ponad połowa uczniów to osoby dojeżdżające spoza miasta), uciążliwość wynikająca ze zbyt rozbudowanego wymiaru zajęć w ramach podstawy programu nauczania (7/8h dydaktycznych w ciągu jednego dnia), trudność w godzeniu obowiązków szkolnych z udziałem w dodatkowych zajęciach.

Potrzeby, oczekiwania i bariery – szkoła    

Rozpoznanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej – analiza mocnych i słabych stron placówki (analiza SWOT) w zakresie: wyposażenie placówki.  

Mocne strony

Słabe strony

1.      praca nauczycieli w dobrych warunkach technicznych, względnie dobre wyposażenie pracowni

2.      sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym

3.      nowoczesne boisko wielofunkcyjne

4.      podłączenie szkoły do sieci OSE.

1.      szybko starzejąca się infrastruktura informatyczna w szkole

2.      przestarzała i awaryjna sieć wewnętrzna LAN  

3.      brak nowoczesnego sprzętu informatycznego w placówce

4.      brak infrastruktury do przeprowadzania zajęć sportowych z lekkiej atletyki

5.      brak znaczących środków finansowych  modernizację bazy dydaktycznej.

 

Szanse

Zagrożenia

1.      poprawa infrastruktury edukacyjnej szkoły

2.      stworzenie  nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej w placówce.

1.      zmniejszenie atrakcyjności placówki

2.      malejące zainteresowanie sportem młodzieży

3.      ograniczenie  możliwości nowoczesnego przygotowania uczniów do potrzeb rynku pracy.

Zespół Szkół Ekonomicznych im Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej położony jest w północnej części miasta w dzielnicy Milica przy ulicy Powstańców Warszawy tuż przy Placu Floriańskim, przy którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego. Szkoła położona jest w dogodnym miejscu pod względem połączeń komunikacyjnych, kilkaset metrów od głównej ulicy miasta, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego z głównymi liniami komunikacji miejskiej i międzymiastowej, w odległości ok. 1 kilometra od dworca kolejowego. Umożliwia to dogodny dojazd młodzieży z okolicznych miejscowości do szkoły.

Powierzchnia:             2945,4  m2                              stan techniczny: dobry

Działka:                      8909,4  m2                              stan techniczny: dobry

Budynek z roku:         1972. 

Szkoła posiada 23 sale lekcyjne, w tym:

 • pracownie komputerowe - 5
 • pracowni specjalistycznych – 2

oraz:

 • salę gimnastyczną
 • siłownię
 • bibliotekę
 • gabinet pedagoga szkolnego
 • gabinet psychologa szkolnego
 • gabinet pedagoga specjalnego
 • centrum multimedialne
 • boisko wielofunkcyjne
 • pomieszczenie wydzierżawione na sklepik szkolny
 • gabinet pielęgniarki;
 • gabinet stomatologiczny.

Dążąc do systematycznej poprawy warunków kształcenia, w Zespole Szkół Ekonomicznych systematycznie podejmowane są prace remontowe. W 2010 r. Powiat Skarżyski w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” realizowanego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził termomodernizację budynku, w którym mieści się szkoła. Ponadto w budynku szkoły zostały wymienione podłogi na korytarzach, w salach lekcyjnych, poprawiono wentylację mechaniczną i grawitacyjną. Na bieżąco  modernizowane są sale lekcyjne (malowanie, zakup mebli szkolnych). W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono remont dwóch toalet, odbyło się również malowanie korytarzy szkolnych. Wyremontowano dach sali gimnastycznej. W związku z awariami sieci wodno-kanalizacyjnej prace remontowe wykonywane są na bieżąco zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Przed kilkoma laty nastąpiła wymiana węzła cieplnego. Spółka Celsium w Skarżysku- Kamiennej  przejęła istniejącą szkolną ciepłownię poprzez dostawę oraz montaż nowego węzła, wykonanego i wyposażonego według aktualnych, nowoczesnych  standardów. Zmiana ta spowodowała zmianę taryfy SA na SB. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła została podłączona do sieci szybkiego internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W tym samym roku szkolnym, dzięki wsparciu Powiatu Skarżyskiego, nastąpiło otwarcie boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki.

Nie zmienia to faktu, że systematycznej modernizacji i doposażenia wymagają kolejne pomieszczenia szkoły. Szczególnie palącym problemem jest przestarzała i przez to awaryjna sieć internetowa (wewnętrzna sieć LAN). Awarie zdarzają się w trakcie zajęć praktycznych w pracowniach naukowych oraz podczas zdawania egzaminów zawodowych (zdecydowana większość egzaminów zawodowych zdawana jest na komputerach, a w niedalekiej przyszłości planuje się wdrożyć obowiązek zdawania i przesyłania wykonanych zadań egzaminacyjnych przez zdających na specjalną chmurę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej).     

Potrzeby placówki w zakresie infrastruktury technicznej:

 • wymiana pionów sieci wodno-kanalizacyjnej w szkole
 • wymiana instalacji elektrycznej
 • remont dachu na głównym budynku szkoły
 • malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłóg zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • modernizacja sali gimnastycznej i siłowni (malowanie, remont podłogi, montaż urządzeń do otwierania okien na wysokości, wymiana urządzeń wentylacyjnych)
 • modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej
 • budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej
 • montaż dodatkowego piłkochwytu przy boisku szkolnym
 • remont toalet uczniowskich
 • prace związane z większym dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • budowa parkingu wewnętrznego na terenie szkolnym dla pracowników, uczniów
  i interesantów
 • instalacja hydrantu zewnętrznego
 • montaż drzwi dymoszczelnych na każdej kondygnacji szkoły (parter, I oraz II piętro).

Szkoła posiada stały dostęp do szybkiego Internetu sieci OSE. Posiadamy  5 pracowni komputerowych, szósta – pozyskana w 2020 roku – traktowana jest jako pracownia specjalistyczna dla techników ekonomistów oraz techników rachunkowości, siódma – jako pracownia specjalistyczna dla techników spedytorów. W bibliotece znajduje się centrum multimedialne dysponujące: dostępem do internetu, drukarki, skanera. Pracownie komputerowe umożliwiają młodzieży korzystanie z drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, nagrywarek DVD, skanerów, Internetu.  Szkoła posiada 2 drukarki 3D.

W szkole jest dosyć duża liczba sprzętu komputerowego, który – w miarę posiadanych środków – staramy się modernizować na bieżąco. Mimo to potrzeby w tym zakresie w dalszym ciągu są znaczące, ponieważ sprzęt użytkowany w codziennej pracy dość często ulega awariom, a postęp technologiczny następuje tak szybko, że niełatwo nadążyć z jego unowocześnianiem. Uruchomienie w szkole dziennika elektronicznego wymagało wyposażenia w komputer nauczycielski każdej sali lekcyjnej; na chwilę obecną sprzęt ten jest mocno przestarzały, a co za tym idzie – awaryjny, wymaga więc sukcesywnej wymiany.

Spis pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w pracowniach naukowych:

Pracownie informatyczne

57

Ø  Projektor & Beamer Sanyo – 1szt.

Ø  Ekran ścienny – 1 szt.

Ø  Notebook DELL – 1 szt.

Ø  Komputer Fujitsu P700 Core - 14 szt.

Ø  Monitor DELL E198 – 14 szt.

Ø  Zestaw komputerowy – 10 szt.

Ø  Ekran ręczny na trójnogu – 1 szt.

Ø  Licencje Microsoft Small Business Server 2003

Ø  Licencja Microsoft Office 2003

Ø  System serwerowy MAC OSX

Ø  Apple Remote Deskop 3.0

Ø  Licencja Media Blender

Ø  Licencja Parallels Deskop

Ø  Licencja McAfee Virex

Ø  Oprogramowanie File Maker Pro 8,5

Ø  Oprogramowanie Real Basic 2007

Ø  Oprogramowanie „Pracownia komputerowa dla szkół”

Ø  Office PRO 2007

Ø  Skaner HP SCANJET 3800

Ø  Zestaw: serwer + monitor

Ø  Projektor Dignity Led Desert

Ø  Urządzenie wielofunkcyjne HPM 1132

Ø  Router Mikrotik RB 2011UAS – 5 szt.

Ø  Tester płyt głównych GEMBIRD – 7 szt.

Ø  Komplet narzędzi do montażu – 7 szt.

Ø  Miernik uniwersalny – 7 szt.

Ø  Obudowa USB LOGILINK 0082 – 7 szt.

Ø  Zestaw narzędzi do instalacji sieci – 7 szt.

Ø  Mata elektrostatyczna – 7 szt.

Ø  Patchcable CAT 5.1.8m UTP – 30 szt.

Ø  Patchcable CAT 5.20m UTP CROSS – 30 szt.

Ø  Switch Router Board RB 260GS – 3 szt.

Ø  Skaner Canon Lide 110 – 7 szt.

49

Ø  Komputer DELL 3020 TOW i5 – 25 szt.

Ø  Monitor DELL Flat Panel 22” – 25 szt.

Ø  Zestaw (uczniowska stacja robocza) – 13 szt.

Ø  Skaner HP Scanjest 3800 – 1 szt.

Ø  Ekran ścienny Avtek – 1 szt.

Ø  Urządzenie wielofunkcyjne HP – 1 szt.

Ø  Projektor Vivitek DH268 – 1 szt.

Ø  Switch 8-port.TP-LINK TLSG3210 – 6 szt.

Ø  Switch Router Board RB 260GS – 1 szt.

50

Ø  Laptop Lenovo V330-15IKB – 15 szt.

Ø  Oprogramowanie biurowe Office

Ø  Oprogramowanie do tworzenia grafiki

Ø  Projektor Benq – 1 szt.

Pracownie reklamy

53

Ø  Notebook Lenovo – 13 szt.

Ø  Licencja OfficeProPlus 2019 – 13 szt.

Ø  Ekran Avtek Electric+ster. z pilota – 1 szt.

Ø  Projektor Vivitek DH268 – 1 szt.

Ø  Stanowisko komp. + monitor – 1 szt.

Ø  Switch Router Board RB 260GS – 1 szt.

Komputer przenośny NC 6120 – 1 szt.

55

Ø  Ekran ścienny – 1 szt.

Ø  Licencja Corel Draw Graphies Suite X4

Ø  Licencja Aligator Flash Desinger EDU

Ø  Licencja QUARKEEPRESS EDU

Ø  Krosownica 19” 32-port – 1 szt.

Ø  Przełącznik sieciowy 19” LINKSYS – 2 szt.

Ø  Urządzenie wielofunkcyjne HP – 1 szt.

Ø  Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER – 1 szt.

Ø  Drukarka ROBO 3D – 1 szt.

Ø  Drukarka laserowa OKI – 1 szt.

Ø  Drukarka 3D Zortrax M200 Plus – 1 szt.

Ø  Oprogramowanie do projektowania przestrzennego

Ø  Program graficzny Corel

Ø  Projektor Benq MX 611 – 1 szt.

Ø  Laptop DELL E5440 – 1 szt.

Ø  Stacjonarny zestaw komp. – 25 szt.

Ø  Switch Router Board RB 260GS – 2 szt.

Pracownia ekonomiczna

30

Ø  Zestaw multimedialny – 1 szt.

Ø  Komputer przenośny Acer Travel Mate

Ø  Kasa fiskalna mała Plus E NOVITUS (szuflada + waga)

Ø  Urządzenie AP HUAWEI

Ø  Laptop DELL – 16 szt.

Ø  Zestaw – stanowisko multimedialne w MCI

Ø  Licencja – KW Hotel Standard 28

Pracownia spedycyjna

33

Ø  Projektor Vivitek DW882ST – 1 szt.

Ø  Tablica interaktywna – 1 szt.

Ø  Program Spedtrans 8 – wersja edukacyjna

Ø  Mapa fizyczna Polski – 1 szt.

Ø  Mapa komunikacyjna Polski – 1 szt.

Ø  Mapa fizyczna Europy – 1 szt.

Ø  Mapa komunikacyjna Europy – 1 szt.

Ø  Laptop Kruger-Matz – 1 szt.

Ø  Zestaw komputerowy – 21 szt.

Pracownia hotelarska

świetlica

Ø  Pomocnik kelnerski – 1 szt.

Ø  Terminal POSNOVITUS – 1 szt.

Ø  Drukarka fiskalna mała – 1 szt.

Ø  Komputer HP Pentium D + monitor TFT PHILIPS – 1 szt.

Ø  Ekspres do kawy ROCKET MOZZAFIATO CRONOMETRO – 1 szt.

Ø  Młynek do kawy – 1 szt.

Ø  Wózek 3-pólkowy – 6 szt.

Ø  Zestawy talerzy: głęboki, płytki, deserowy, talerz na stek, barszczówka

Ø  Zestawy filiżanek: filiżanka ze spodkiem, filiżanka do espresso

Ø  Zestawy sztućców: łyżka stołowa, widelec stołowy, nóż stołowy, łyżeczka do herbaty, łyżeczka do kawy, widelec do ryb, nóż do ryb, widelczyk do ciasta

Sieć komputerowa działająca w placówce obejmuje wprawdzie zasięgiem cały budynek szkoły, jednak problemem jest  przestarzała instalacja elektryczna powodująca powtarzające się przerwy w dostępie do internetu oraz awarie sprzętu. Szkoła dysponuje tablicami multimedialnymi lub ekranami i  mobilnymi rzutnikami multimedialnymi w 95% sal lekcyjnych. Jednak potrzeby szkoły w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt są znacząco większe.

Wewnętrzny kompleks sportowy szkoły wymaga natychmiastowego remontu kapitalnego, który został zaplanowany na II i III kwartał 2023 roku. W szkole funkcjonuje szatnia, brak natomiast szafek uczniowskich.

Potrzeby placówki związane z wyposażeniem dydaktycznym:

 • konieczna wymiana komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych znajdujących się w pracowniach informatycznych, która wynika z dynamicznego rozwoju tej dziedziny nauki oraz zużycia sprzętu, jak również rosnących wymagań CKE dotyczących organizacji egzaminów zawodowych
 • doposażenie szkoły w pomoce i oprogramowanie pod kątem przeprowadzenia egzaminów zawodowych
 • utworzenie i wyposażenie profesjonalnego studia fotograficznego jako części pracowni reklamy
 • modernizacja przestarzałego systemu monitoringu wizyjnego
 • modernizacja centrum multimedialnego
 • modernizacja pracowni hotelarskiej
 • utworzenie pracowni językowej/ laboratorium językowego
 • zakup dodatkowych drukarek 3D
 • zakup 10 monitorów interaktywnych z podstawą mobilną
 • zakup sprzętu nagłaśniającego
 • utworzenie radiowęzła szkolnego
 • zakup monitorów informacyjnych celem organizacji wirtualnej gazetki szkolnej
 • zakup wyposażenia do uczniowskiej strefy relaksu
 • zakup wyposażenia do pokoju wyciszenia
 • zakup stojaków rowerowych dla uczniów
 • zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej
 • modernizacja sprzętu siłowni wewnętrznej.

Zdiagnozowane braki w wyposażeniu dydaktycznym w poszczególnych pracowniach służących do praktycznej nauki zawodu na poszczególnych kierunkach kształcenia:

L.p.

Nazwa asortymentu

Miara

Liczba

Pracownia praktycznej nauki zawodu na kierunku technik hotelarstwa

1

Mobilny stół koktajlowy składany z pokrowcem (80/110 cm)

Zestaw

4

2

Ekspres do kawy barowy kolbowy wraz z osprzętowaniem

Zestaw

1

3

Stół barmański ze stali nierdzewnej z lodówką, stacją koktajlową i zlewem 

Zestaw

1

4

Dzbanki do spieniania mleka ze stali nierdzewnej o pojemnościach 0,35 l i 0,60 l

Zestaw

2

5

Dzbanki do wody/soków/napojów ze szkła bezbarwnego o pojemności 1,0 l

Zestaw

2

6

Karafka do wina ze szkła bezbarwnego o pojemności 1,0 l

Sztuka

6

7

Patera płaska na ciasta ze stali nierdzewnej (300 mm)

Sztuka

5

8

Patera trzystopniowa na owoce ze stali nierdzewnej (160/220/270 mm)

Sztuka

5

9

Łopatka do ciasta ze stali nierdzewnej (220 mm)

Sztuka

5

10

Klosz/kopuła do room service z polerowanej stali nierdzewnej (240 mm)

Sztuka

2

11

Kelnerska taca okrągła antypoślizgowa (355 mm)

Sztuka

5

12

Okrągła taca chromowana (350 mm)

Sztuka

5

13

Obrus plamoodporny wybrane rozmiary

Sztuka

6

14

Warnik do wody ze stali nierdzewnej z pojedynczą ścianką i tacką ociekową o pojemności 9,5 l

Sztuka

1

15

Termos stołowy ze stali nierdzewnej o pojemności 1,5 l

Sztuka

2

16

Kieliszki ze szkła bezbarwnego różne rodzaje

Zestaw

1

17

Łyżeczka barmańska

Sztuka

4

18

Sitko barmańskie

Sztuka

2

19

Szczypce do lodu

Sztuka

2

20

Shaker

Sztuka

2

21

Naczynie do miksowania ze szkła

Sztuka

2

22

Wiaderko do lodu

Sztuka

2

23

Blender kielichowy

Sztuka

1

24

Monitor interaktywny z systemem operacyjnym

Zestaw

1

Pracownia praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik ekonomista
i technik rachunkowości

25

Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka mono, skaner, fax, podłączenie do sieci LAN)

Sztuka

1

26

Kasa fiskalna

Sztuka

1

27

Komputer all in one (monitor z jednostką centralną, klawiatura, mysz optyczna, program operacyjny, program antywirusowy, pakiet biurowy)

Zestaw

1

28

Drukarka fiskalna

Sztuka

1

29

Komputer przenośny typu laptop (mysz optyczna, program operacyjny, program antywirusowy, pakiet biurowy, torba)

Zestaw

25

30

Przenośny projektor multimedialny

Sztuka

1

31

Kalkulator biurowy prosty

Sztuka

25

32

Tablica biała suchościeralna magnetyczna ścienna (wraz z flamastrami, czyścikiem i płynem do konserwacji powłoki) 540 x 120 cm

Zestaw

1

33

Zamykana gablota przeźroczysta ścienna o wymiarach 120 x 100 cm ekspozycji materiałów dydaktycznych i edukacyjnych

Sztuka

1

34

Biurko i fotel ergonomiczny

Zestaw

1

35

Literatura branżowa

Zestaw

1

Pracownia praktycznej nauki zawodu na kierunku technik spedytor

36

Model dydaktyczno-szkoleniowy do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych (min. 115 elementów) wraz ze skryptem z zadaniami transportowo-logistycznymi

zestaw

5

37

Uzupełnienie do modelu dydaktyczno-szkoleniowego do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych - zestaw z ładunkami okrągłymi i pasami mocującymi wraz ze skryptem z zadaniami transportowo-logistycznymi (min. 64 elementy)

zestaw

5

38

Zestaw kart do pracy objaśniających reguły Incoterms 2020

zestaw

20

39

Model drewnianej palety EUR w skali 1:4

sztuka

1

40

Model drewnianej skrzyniopalety w skali 1:4

sztuka

1

41

Model drewnianej palety z nadstawkami w skali 1:4

sztuka

1

42

Model drewnianej nadstawki w skali 1:4

sztuka

1

43

Metalowy model naczepy Pacton z plandeką w skali 1:32

sztuka

1

44

Metalowy model naczepy białej Pacton w skali 1:32

sztuka

1

45

Metalowy model naczepy niskopodwoziowej Nooteboom Euro w skali 1:32

sztuka

1

46

Metalowy model naczepy niskopodwoziowej Nooteboom MCOS 48-03 czarna w skali 1:32

sztuka

1

47

Metalowy model naczepy Meiller Kipper w skali 1:32

sztuka

1

48

Metalowy model naczepy platformy Pacton w skali 1:32

sztuka

1

49

Metalowy model naczepy Garant Kotte TSA w skali 1:32

sztuka

1

50

Metalowy model naczepy Knapen z ruchomą podłogą w skali 1:32

sztuka

1

51

Makieta edukacyjna - magazyn w pigułce w skali 1:87

zestaw

1

52

Makieta edukacyjna - magazyn, regały przepływowe i przesuwne w skali 1:14

zestaw

1

53

Zestaw edukacyjny (terminal z oprogramowaniem, aplikacja do rejestracji tagów RFID, aplikacja do wydruku etykiety logistycznej)

zestaw

5

54

Walizka edukacyjna tachograf

zestaw

1

55

Wirtualne laboratoria logistyczno-spedycyjne i magazynowe - dostęp do usługi

usługa

1

56

Oprogramowanie transportowo-spedycyjne iCargo - dostęp do usługi

usługa

1

57

Komputer all in one (monitor z jednostką centralną, klawiatura, mysz optyczna, program operacyjny, program antywirusowy, pakiet biurowy)

zestaw

1

58

Komputer przenośny typu laptop (mysz optyczna, program operacyjny, program antywirusowy, pakiet biurowy, torba)

zestaw

25

59

Drukarka laserowa kolorowa

sztuka

1

60

Biurko i fotel ergonomiczny dla nauczyciela

zestaw

1

61

Ławka i krzesełka z regulacją wysokości dla uczniów (1 zestaw = 1 ławka i 2 krzesełka)

zestaw

25

62

Szafa szkolna zamykana

sztuka

2

63

Zamykana gablota przeźroczysta ścienna o wymiarach 120 x 100 cm ekspozycji materiałów dydaktycznych i edukacyjnych

sztuka

2

Pracownia praktycznej nauki zawodu na kierunku technik informatyk

64

Jednostka centralna wraz z programem operacyjnym

Zestaw

25

65

Monitor komputerowy

Sztuka

25

66

Ergonomiczna klawiatura i mysz optyczna

Zestaw

25

67

Monitor interaktywny z systemem operacyjnym

Zestaw

2

68

Drukarka laserowa monochromatyczna A3 z automatycznym dupleksem

Sztuka

1

69

Pakiet MS Office Professional Plus 2021

Sztuka

50

70

Program antywirusowy (1 licencja = 10 stanowisk komputerowych)

Pakiet

8

71

Biurko i fotel ergonomiczny

Zestaw

1

72

Biurko i fotel obrotowy

Zestaw

24

Pracownia praktycznej nauki zawodu na kierunku technik reklamy

73

Komputer przenośny typu laptop (mysz optyczna, program operacyjny, program antywirusowy, torba)

Zestaw

26

74

CorelDRAW Graphics Suite 2023 PL

Pakiet

2

75

Microsoft Office 2021 Professional Plus (PC)

Pakiet

27

76

Adobe Creative Cloud

Pakiet

27

77

Komputer stacjonarny (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz optyczna, program operacyjny, program antywirusowy)

Zestaw

1

78

Fotel ergonomiczny

Sztuka

1

79

Roleta zaciemniająca 98 x 200 cm tkanina

Sztuka

20

80

Elektryczny ekran projekcyjny 16:10 (139")

Sztuka

1

81

Projektor z ledowym źródłem światła

Sztuka

1

82

Przenośny projektor multimedialny

Sztuka

1

83

Tablica biała suchościeralna magnetyczna ścienna (wraz z flamastrami, czyścikiem i płynem do konserwacji powłoki) 540 x 120 cm

Zestaw

1

84

Tablica biała suchościeralna magnetyczna ścienna (wraz z flamastrami, czyścikiem i płynem do konserwacji powłoki) 90 x 60 cm

Zestaw

2

85

Dron do fotografowania i filmowania wraz z osprzętowaniem

Zestaw

1

86

Drukarka laserowa kolorowa

Sztuka

1

87

Drukarka sublimacyjna format A3

Sztuka

1

88

Prasa do kubków termotransfer, sublimacja, automat

Sztuka

1

89

Prasa termotransferowa-sublimacyjna

Sztuka

1

90

Wyświetlacz interaktywny wraz z oprogramowaniem

Zestaw

1

91

Ploter z formatami A1-A4

Sztuka

1

92

Stół bezcieniowy o wymiarach 60 x 130 cm

Sztuka

1

93

Namiot bezcieniowy duży fotograficzny LED 40 cm

Sztuka

1

94

System zawieszania teł na 4 tła (napęd łańcuszkowy)

Sztuka

1

95

Sztaluga drewniana

Sztuka

3

96

Materiały eksploatacyjne do sublimacji i druku, w tym wielkoformatowego na ploterze (m.in. atramenty, maty silikowane, papier o różnych formatach, specjalistyczny papier do druku wysokiej jakości)

Zestaw

1

97

Przenośna galeria w formie ścianki z tablicami korkowymi do prezentacji prac uczniów (co najmniej 4 panele korkowe)

Zestaw

1

98

Jednobarwne tło fotograficzne

Sztuka

6

99

Karta pamięci microSDXC 512GB + adapter

Zestaw

1

100

Aparat cyfrowy Canon EOS R10 + RF-S 18-150 mm f/3.5-6.3 IS STM

Komplet

1

101

Canon Adapter Mount EF-EOS R

Sztuka

1

102

Obiektyw Canon RF 16 mm f/2.8 STM REFURBISHED

Sztuka

1

103

Lustrzanka cyfrowa CANON EOS 850D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

Komplet

1

104

Obiektyw Canon 55-250 mm f/4-5.6 EF-S IS STM

Sztuka

1

105

Obiektyw CANON EF 50mm f/1.8 STM

Sztuka

1

106

Obiektyw Canon 70-300 mm f/4.0-5.6 EF IS II USM

Sztuka

1

107

Obiektyw Canon 100 mm f/2.8 L EF Macro IS USM

Sztuka

1

108

Akumulator Canon LP-E17 1040 mAh oryginał do Canon

Sztuka

2

109

Torba Fotograficzna

Sztuka

2

110

Statyw Sirui Traveler 7VA

Sztuka

1

111

Zestaw lamp studyjnych Quadralite Move X 400 KIT ]

Zestaw

1

112

Wyzwalacz Quadralite Navigator X do Canon - nadajnik

Sztuka

1

113

Parasol Quadralite transparentny 91 cm

Sztuka

2

114

Softbox prostokątny Quadralite 60 x 60 cm

Sztuka

2

115

Quadralite Czasza standard 18 cm

Sztuka

2

116

Statyw studyjny GlareOne Stork 225 cm, amortyzacja powietrzna

Sztuka

4

117

GlareOne Uchwyt Kenku 130 do blend

Sztuka

2

118

Blenda GlareOne Bounce Board 5w1 62x92 cm

Komplet

1

119

Karta pamięci SAMSUNG MB-SD128K/EU 128GB PRO Plus (2021)

Sztuka

4

120

Karta pamięci SAMSUNG MB-SD128K/EU 128GB PRO Plus (2021)

Sztuka

4

121

Oryginalny bęben OKI 44968301

Sztuka

1

 

Zestawione w tabeli wyposażenie jest zgodne z warunkami realizacji kształcenia w zawodach: technik hotelarstwa (HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie), technik ekonomista i technik rachunkowości (EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07.Prowadzenie rachunkowości), technik spedytor (SPL.05.Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów), technik informatyk (INF.02.Administracja i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych) oraz technik reklamy (PGF.07.Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08.Zarządzanie kampanią reklamową), a także katalogiem wyposażenia pracowni i/lub warsztatów szkolnych dla obu wymienionych zawodów zgodnie z KOWEZIU, a także wynika z konsultacji przeprowadzonych z pracodawcami – przedstawicielami lokalnych branż, tj. branża reklamowa: promocja i marketing, zarządzanie i organizacja imprez, działalność okołobranżowa; branża IT: tworzenie oprogramowania, usługi informatyczne i w zakresie przetwarzania danych; branża finansowa: usługi finansowe, doradztwo podatkowe, usługi rachunkowe; branża spedytorska: nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, dystrybucja płodów rolnych i żywności, transport i logistyka; branża hotelarsko-gastronomiczna: noclegi zbiorowe, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja czasu wolnego.

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika funkcjonuje wewnętrzny kompleks sportowy: sala gimnastyczna (209 m2), siłownia oraz mała sala do ćwiczeń, szatnie i toalety. Cały wewnętrzny kompleks sportowy wymaga kapitalnego remontu, który został zaplanowany na II i III kwartał 2023 roku. Szkoła posiada także nowoczesne boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej, brak natomiast bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą. Zasadne byłoby także utworzenie siłowni zewnętrznej.

Obecny zły stan techniczny bazy sportowej w szkole nie zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, stąd też konieczne jest:

 • stworzenie infrastruktury lekkoatletycznej: bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej
 • kapitalny remont wewnętrznego kompleksu sportowego: sali gimnastycznej, małej sali do ćwiczeń, siłowni, zaplecza sanitarno-technicznego
 • doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy
 • zakup sprzętów wielofunkcyjnych do siłowni.

Wizja i misja szkoły     

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej to szkoła, która:

 • stwarza uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju
 • wspiera w procesie kształcenia umiejętności i poszerzenia wiedzy
 • wychowuje jednostkę twórczą, świadomą własnej wartości, otwartą na świat
 • kształtuje poczucie związku z ojczyzną i regionem, uczy szacunku dla narodowych tradycji, symboli, historii, kultury
 • pielęgnuje tradycje szkoły, jej symbole i patrona
 • przygotowuje młodego człowieka do życia w społeczeństwie
 • dba o rozwój psychiczny ucznia i wspiera go w pokonywaniu problemów i trudności
 • wskazuje możliwości funkcjonowania w zjednoczonej Europie i przygotowuje do realizacji tego zadania
 • pomaga uczniowi w kształtowaniu cech osobowości umożliwiających realizowanie marzeń oraz utrzymywanie własnych relacji z innymi
 • uczy przestrzegania norm i zasad społecznych przy zachowaniu zdolności samodzielnego myślenia i chęci wpływania na zmiany w otoczeniu
 • zapewnia młodzieży atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, zachęcające do samodzielnego zdobywania wiedzy
 • umożliwia korzystanie z najnowszych technologii informatycznych, Internetu
  i multimedialnych programów edukacyjnych
 • pomaga rozwiązywać konflikty, uczy tolerancji, szacunku dla innych ras, kultur, wyznań,
 • stwarza przyjemną, służącą edukacji i wychowaniu atmosferę pracy i nauki
 • w miarę możliwości wyposaża pracownie w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, zapewniające prawidłowy i pełny rozwój młodzieży
 • współpracuje z rodzicami i ze środowiskami lokalnymi, zachęca do pracy na rzecz placówki i jej uczniów
 • zachęca młodzież do pracy w różnych instytucjach społecznych, rozbudzających wrażliwość i chęć służenia potrzebującym.

Misją szkoły jest:

„Wpajanie młodzieży zasad dobrego wychowania, mądrej i dobrej postawy decydującej o przyszłości zawodowej i osobistej”

Zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniowi pełnego rozwoju intelektualnego, zainteresowania dla świata, rozbudzenie pasji oraz kształtowanie osobowości. Szkoła ponosi współodpowiedzialność za wyniki kształcenia młodzieży i jej osiągnięcia w różnych dziedzinach edukacji oraz pod względem emocjonalnym i moralnym.

Szczególną uwagę szkoła przywiązuje do przygotowania uczniów do zawodu i stworzenia im możliwości dalszego kształcenia poprzez uzyskanie sukcesu na egzaminach zewnętrznych: maturze i egzaminie zawodowym. Równie istotne jest rozbudzanie w młodzieży postawy patriotycznej oraz więzi z własnym regionem. Ważne także jest kształtowanie poczucia związku z Europą i jej kulturą. Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawę tolerancji, szacunku dla innych i godności osobistej. Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców oraz środowiska. Jej działania są zgodne z zadaniami realizowanymi przez rodzinę, samorządy lokalne, środowisko. Szkoła zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa.

 

 

facebook