Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej przystąpił do projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej „My młode pokolenie – Tobie Ojczyzno!!! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych – edycja II”, który jest realizowany przez kieleckie Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa”. W ramach projektu uczniowie Ekonomika będą uczestniczyć w następujących przedsięwzięciach:
1. specjalistycznych szkoleniach realizowanych na terenie szkoły, obejmujących:
- ogólne zasady działania i budowa broni palnej – pistolet, pistolet maszynowy, karabin,
- zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
- rozkładanie / składanie broni,
- zacięcia – rodzaje zacięć i sposoby ich usuwania,
- podstawy celnego strzelania,
- postawy strzeleckie,
- dobywanie broni,
- przemieszczanie się i zwroty z bronią,
- dynamiczne działanie podczas przyjmowania postaw strzeleckich, działanie w stresie,
- zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy – regulamin strzelnicy.
Omówione zostaną również zasady organizacji bezpiecznego schronu, przygotowania plecaka przetrwania, zasady alarmowania o zagrożeniu z powietrza, cyberbezpieczeństwo, procedury działania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika, procedury postępowania
w przypadku znalezienia granatu lub innego niebezpiecznego przedmiotu, udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej, prawa i obowiązki obywateli wobec ojczyzny.
Uzupełnieniem szkoleń będą także zajęcia przeprowadzone na najnowszym symulatorze strzelań LASER SHOT.
2. zajęciach na strzelnicy pod opieką instruktorską z zabezpieczeniem ochronników wzroku
i słuchu obejmujących strzelanie do tarczy,
3. akcji promującej służbę wojskową pod hasłem „Bliżej wojska”, w ramach której na terenie jednostki wojskowej CPdMZ ( Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych) w Kielcach żołnierze przeprowadzą cykl szkoleń obejmujących:
- proces rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
- orientację w terenie, rozpoznanie, zieloną taktykę, medycynę pola walki, organizację schronu,
- procedury postępowania w sytuacji znalezienia granatu, niewybuchu i materiałów wybuchowych,
- taktykę działania na polu walki,
- wyszkolenie strzeleckie.
Trwałym efektem projektu – oprócz podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji uczniów
w wymienionych zakresach – będą filmy: instruktażowy i promujący służbę wojskową, które zostaną przekazane szkole i będą dedykowane nauczycielom przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz wychowawcom celem wykorzystania na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych realizowanych
z uczniami.
W dniu 3 października dziesięcioosobowa grupa uczniów klasy Vap wraz z opiekunem uczestniczyła w zajęciach strzelniczych na strzelnicy GT-6 w Kielcach. Zabawa była przednia – fotorelacja poniżej
 

facebook