Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 

1.   Administratorem danych osobowych ucznia, Pana/Pani jest Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.   Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej
z uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego (Pan/Pani).

4.   Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów/Pana/Pani jest:

art. 35 Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

5.      Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica (Pana/Pani).

6.      Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko
w dozwolonym zakresie.

7.      Dane osobowe ucznia, Pana/Pani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.      Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji.

9.      Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

10.  Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.  Podanie przez ucznia/Pana/Panią danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

12.  Ucznia/Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                Administrator

Joanna Romanowska

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

 

 

 

facebook