Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna


Działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą
w kwietniu i maju 2022 r.

Konsultacje z nauczycielami oraz rodzicami w zakresie pracy z dziećmi oraz wsparcia specjalistycznego w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW

SCWEW w Skarżysku - Kamiennej występując naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej związanej ze wsparciem dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także ich rodziców w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających oraz na podstawie diagnozy pogłębionej szkół ogólnodostępnych, organizuje zajęcia specjalistyczne, konsultacje w zakresie wsparcia zarówno dla nauczycieli, pracowników szkół, jak i rodziców dzieci ze SPE.

W kwietniu i maju, w ramach projektu pilotażowego odbyły się konsultacje specjalistyczne dedykowane dla nauczycieli oraz rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjaliści SCWEW współpracują ze szkołami/ przedszkolami ogólnodostępnymi w celu zaplanowania i realizacji odpowiedniego wsparcia potrzebnego do osiągania postępów w kształceniu dzieci/ uczniów.

Kluczowym celem spotkań było rozpoznanie wszelkich barier utrudniających uczenie się, rozwój dziecka lub ucznia i jego włączenie społeczne, a także ustalenie planu działań, który umożliwi przezwyciężenie tych barier i w konsekwencji poprawę szeroko rozumianych osiągnięć ucznia. Konsultacje prowadzone były przez specjalistów Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. Podczas spotkań rodzice uzyskali specjalistyczne wsparcie w przezwyciężaniu trudności, które przejawia dziecko, nauczyciele - pomoc we właściwym zdiagnozowaniu problemów, które napotykają podczas codziennej pracy oraz zweryfikowaniu swoich dotychczasowych sposobów postępowania.

Kluczowym w procesie spotkań rodziców uczniów ze specjalistami SCWEW w ramach projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty jest otrzymanie odpowiedniego wsparcia oraz wieloaspektowego, zindywidualizowanego rozwiązania zaistniałych problemów, osiągniecie założonego celu, przezwyciężenie sytuacji trudnej. Wielowymiarowość wsparcia wyraża się przede wszystkim we wsparciu emocjonalnym i wartościującym oraz informacyjnym, polegającym na udzielaniu porad, wskazówek, wymianie informacji, doświadczeń, wspólnych spostrzeżeń. Specjaliści w ramach konsultacji w etapie IV udzielają instrukcji działania rodzicom ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Wsparcie udzielone rodzicom jak również nauczycielom w ramach projektu pilotażowego, to wspólny cel, jakim jest optymalizacja funkcjonowania dziecka, a co za tym idzie przystosowanie go do jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym, co znacząco wpływa na podniesienie jakości udzielonego wsparcia.

W ramach opisanego powyżej wsparcia w Technikum nr 2 w kwietniu i w maju odbyły się następujące szkolenia skierowane do kadry zarządzającej i kadry pedagogicznej szkoły: 

- 27.04. – Prowadzenie modelowych zajęć nt. „Rehabilitacja lecznicza/ gimnastyka korekcyjna u ucznia z niepełnosprawnością ruchową, niedowładem kończyn górnych i dolnych oraz spastycznością ruchową – ćwiczenia praktyczne”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Małgorzatę Niewęgłowską- Chałę, specjalistę SCWEW – fizjoterapeutę/ rehabilitanta,

- 20.05. – Szkolenie nt. „ Narastające trudności edukacyjne pojawiające się w trakcie roku szkolnego u ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (część I). Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Patrycję Wójcik, specjalistę SCWEW – psychologa,

25.05. – Szkolenie nt. „Metodologia i narzędzia przydatne w opracowywaniu diagnozy funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (część I). Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Annę Kornet, specjalistę SCWEW – pedagoga,

26.05. – Szkolenie nt. „ Metody opracowywania, modyfikacji i ewaluacji dokumentów WOPFU i IPET”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Annę Kornet, specjalistę SCWEW – pedagoga,

Część II szkoleń „Narastające trudności edukacyjne pojawiające się w trakcie roku szkolnego u ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Metodologia i narzędzia przydatne w opracowywaniu diagnozy funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zostaną przeprowadzone odpowiednio w dniu 03.06. i 15.06.2022 r.

W dniu 25.05. natomiast, w ramach wsparcia udzielanego rodzicom odbyły się w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika konsultacje indywidualne dla rodziców, przeprowadzone przez panią Patrycję Wójcik, specjalistę SCWEW – psychologa. Temat konsultacji był ustalany indywidualnie zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez obecnych rodziców. Należy podkreślić, że rodzice zgodnie deklarowali, że istnieje ogromna potrzeba kontynuowania tej formy wsparcia.

Spotkania zespołu SCWEW
z koordynatorami – kwiecień i maj 2022

 

W kwietniu 2022 roku w siedzibie SCWEW w Skarżysku – Kamiennej odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Spotkanie dotyczyło podsumowania działań i zadań zrealizowanych w marcu 2022 roku. Kadra SCWEW poddała analizie tematykę zajęć specjalistycznych przewidzianych w etapie IV projektu pilotażowego.

Lider SCWEW w ramach IV etapu przedstawił harmonogram konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół i koordynatorów, zajęć modelowych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi, konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.

Zespół podsumował i omówił szczegółowo działania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poprzednim etapie oraz zaplanował działania w poszczególnych placówkach w etapie IV.

Podobne spotkania były realizowane w maju 2022 r. Majowe spotkanie  z koordynatorami dotyczyło podsumowania działań i zadań zrealizowanych w kwietniu 2022 r. Podczas spotkania poddaliśmy analizie kampanię społeczną zrealizowaną w dniu 05.05. 2022 r. Lider SCWEW przedstawił harmonogram konsultacji indywidualnych dla koordynatorów SCWEW oraz omówił działania przewidziane do realizacji w maju 2022 r. w ramach IV etapu pilotażu. Zespół SCWEW dokonał szczegółowego podsumowania działań zrealizowanych w poprzednim etapie, dyskusji poddano także działania zaplanowane do realizacji w ramach IV etapu w poszczególnych szkołach
i placówkach objętych wsparciem SCWEW.

Również w maju uczestniczyliśmy w konsultacji  dla koordynatorów szkół i przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, przeprowadzonej przez ekspertkę SCWEW, panią Małgorzatą Kowalską. Spotkanie odbyło się w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15. Podczas spotkania pani ekspert omówiła podstawowe zasady działania Sieci Współpracy i Samokształcenia, zwróciła uwagę na potrzebę integracji uczestników sieci, wspólne rozpoznawanie potrzeb i zasobów placówek objętych wsparciem SCWEW. Zapoznała także koordynatorów z celami, planem działania sieci współpracy i samokształcenia oraz planowanym harmonogramem spotkań.

Konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej: dyrektorów przedszkoli / szkół ogólnodostępnych oraz koordynatorów SCWEW

W kwietniu w ramach konsultacji indywidualnych odbył się cykl spotkań Lidera SCWEW Marcina Kruka z dyrektorami oraz koordynatorami szkół objętych wsparciem przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej.

Podczas konsultacji omówiono i podsumowano działania zrealizowane

w etapie III projektu pilotażowego, opracowano sprawy bieżące oraz działania

w etapie IV– zajęcia specjalistyczne.

Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących zagadnień związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, podzielenia się doświadczeniem

i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem. Nakreślone zostały kolejne wspólne działania i formy kontaktu. Omówiono harmonogram spotkań szkoleniowych dla nauczycieli oraz rodziców. Tematem konsultacji były także zgłaszane przez pracowników przedszkola/szkoły potrzeby w zakresie działań prowadzonych w ramach projektu. Poruszono również założenia przewidziane w etapie IV. Lider SCWEW poddał ocenie działania szkoły ogólnodostępnej objętej wsparciem SCWEW oraz wypracowane efekty w ramach dotychczas udzielonej pomocy.

Podczas majowego spotkania z dyrektorami oraz koordynatorami natomiast Lider SCWEW skoordynował realizację zadań projektowych SCWEW, dokumentację projektową zgodną z Modelem Funkcjonowania SCWEW w szkole ogólnodostępnej objętej wsparciem SCWEW. Stwierdzono, że założenia Modelu w tym zakresie w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika zostały wdrożone. Lider dokonał usystematyzowania kolejności prowadzenia dokumentacji projektowej, prześledził także systematyczność gromadzenia informacji na temat przeprowadzonych działań, zweryfikował realizację wsparcia SCWEW zgodne z przyjętym zakresem
i harmonogramem. Podczas konsultacji skorygowaliśmy także poziom optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów w aspekcie kadrowym, rzeczowym i merytorycznym w naszej szkole na rzecz wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w oparciu o zapisy zawarte w Modelu Funkcjonowania SCWEW. 

Kampania społeczna Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą
w Skarżysku – Kamiennej

 05 maja 2022 roku w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością w Skarżysku – Kamiennej, we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, który pełni rolę SCWEW, odbyła się kampania społeczna w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Ten wyjątkowy dzień był okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnością i miał na celu zmianę stereotypów na temat niepełnosprawności. SCWEW w Skarżysku – Kamiennej wspiera w sposób szczególny rozwój i edukację osób
z niepełnosprawnością.

Kampania społeczna skierowana była do społeczności lokalnej. Jej celem było doprowadzenie do wzrostu wiedzy dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia, wdrożenie
i upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz budowanie dla niej przyjaznego środowiska.

Po uroczystym przemarszu ulicami miasta na placu Miejskiego Centrum Kultury zaprezentowano założenia edukacji włączającej, idei SCWEW, struktury, zakresu świadczonego wsparcia, omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz przedstawiono partnerów, a także przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW.

Podczas przeprowadzonej kampanii uruchomiony został punkt konsultacyjny SCWEW. Podczas rozmów poruszono najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą
z niepełnosprawności. U założeń systemu leży odejście od postrzegania niepełnosprawności jako problemu, bariery i podjęcie działań w kierunku umożliwienia uczniowi dotkniętemu niepełnosprawnością funkcjonowanie w placówce szkolnej w sposób możliwie najbardziej dopasowany do jego potrzeb.

W czasie kampanii omówiono cel główny przedsięwzięcia - poprawę dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem w postaci: szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy zostały objęte przedszkola/ szkoły ogólnodostępne, w tym Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej.

Redakcja: Joanna Romanowska


facebook